Kontrole

ZARZĄD POWIATU 
w Augustowie 
16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 29 
tel.(0-87) 64-45-350, tel./fax 64-45-340

Augustów, 06.05.2005 r.

Pan 
Krzysztof Bręk 
Dyrektor 
Zespołu Szkół Technicznych 
w Augustowie 

W dniu 18 kwietnia 2005 roku w kierowanej przez Pana jednostce została przeprowadzona kontrola doraźna Biuletynu Informacji Publicznej. 
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia do kontroli wydanego przez Zarząd Powiatu w Augustowie (Nr OP 0114-7/05 z dnia 31 marca 2005 r.) oraz na podstawie programu kontroli zatwierdzonego przez starostę Powiatu Augustowskiego Franciszka Wiśniewskiego.

Celem kontroli, zgodnie z programem było ustalenie rzeczywistego stanu realizacji obowiązku utworzenia i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej wynikającego z Ustawy o dostępie do informacji Publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 01.112.1198), ze szczególnym uwzględnieniem art. 6 i 8 tej Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r.

Kontrolą objęto okres od 8 czerwca 2004 roku do dnia rozpoczęcia kontroli. 
Wyniki kontroli zostały panu przedstawione w protokole z dnia 18 kwietnia 2005 roku.

W związku z powyższym przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne podsumowujące wyniki kontroli ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzonych nieprawidłowości oraz zaleceniami pokontrolnymi.

 1. W zakresie posiadania własnej strony internetowej i dostępu z tej strony do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:
  Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 2. W zakresie realizacji obowiązku przekazania ministrowi właściwemu do spraw administracji rządowej informacji o adresie wskazującym lokalizację strony podmiotowej Biuletynu w sieci teleinformatycznej:
  Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 3. W zakresie realizacji obowiązku wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za:
  a) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji (administratora BIP),
  b) dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu (autor, publikator). 
  W toku kontroli ustalono, iż obowiązek jest realizowany prawidłowo, a funkcję Administratora, Autora i Publikatora podmiotowej strony Biuletynu pełni pani Grażyna Ossowska – nauczyciel-bibliotekarz. 
  Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 4. W zakresie realizacji obowiązku posiadania indywidualnych wewnętrznych identyfikatorów oraz wewnętrznych haseł dostępu do modułu administracyjnego podmiotowej strony Biuletynu przez osoby dokonujące zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletyny (autor, publikator) nadanych przez administratora internetowego serwisu informacyjnego podmiotu.
  Podczas kontroli stwierdzono, że jednostka ma przydzielone hasło dla Administratora przez politechnikę Białostocką. Osoba dokonująca zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu wykonuje czynności na koncie Administratora. Nie ma wydzielonych identyfikatorów i haseł dla funkcji Autora i Publikatora.Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 5. W zakresie realizacji obowiązku prowadzenia dzienników, w których osoby zajmujące się BIP odnotowują zmiany treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.
  Podczas prowadzonej kontroli ustalono, że Jednostka nie prowadzi w/w dziennika.
  Dyrektor Jednostki powinien założyć i prowadzić dziennik, w którym odnotowywane będą zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie.
 6. W zakresie realizacji obowiązku udostępniania informacji publicznych wynikającego z art. 6 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r.).
  Podczas prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że na stronie BIP jednostki brakuje informacji o sposobach i zasadach udostępniania danych zawartych w prowadzonych rejestrach, archiwach i ewidencjach. Na stronie BIP znajdują się również niepełne informacje o majątku. Stwierdzono również brak informacji o przebiegu kontroli (wystąpień, stanowisk, opinii, wniosków podmiotów ją przeprowadzających), statusie prawnym jednostki, o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, strukturze własnościowej jednostki.
  Dyrektor Jednostki powinien opublikować brakujące informacje, o których mowa w art. 6 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przedkładając powyższe uwagi i zalecenia proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia wskazanych nieprawidłowości w terminie do 31 maja 2005 r. 
Jednocześnie proszę o złożenie pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych, w tym o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

STAROSTA 
mgr inż. Franciszek Wiśniewski

WICESTAROSTA 
mgr Jarosław Szlaszyński

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Daniłowicz

Data wytworzenia: 2005-05-24

Wprowadzający: Maciej Oleksy

Data modyfikacji: 2018-01-29

Opublikował: Maciej Oleksy

Data publikacji: 2018-01-29

Rejestr zmian